Category
용도별 분류 : Petroleum chemical plant valve

 Petroleum chemical plant valve

Valve Type Gate Globe Check
ASME/ANSI Class 150 300 600 900 1500 2500 150 300 600 900 1500 2500 150 300 600 900 1500 2500
  P.T Rating ASME / ANSI B16.34
Wall thickness API600 & BS1414 API 600& BS1873 API600&BS1868
STD. Shell Material* ASTM A216 Gr. WCB ASTM A216 Gr. WCB ASTM A216 Gr. WCB

S
I
Z
E

2in 50mm O O O O O O O O O O O O O O O O O O
2-1/2 65 O O O O O O O O O O O O O O O O O O
3 80 O O O O O O O O O O O O O O O O O O
4 100 O O O O O O O O O O O O O O O O O O
6 150 O O O O O O O O O O O O O O O O O O
8 200 O O O O O O O O O O O O O O O O O O
10 250 O O O O O O O O O       O O O O O O
12 300 O O O O O O O O         O O O O O O
14 350 O O O O O   O O         O O O O O  
16 400 O O O O O   O O         O O O O O  
18 450 O O O O O   O           O O O O O  
20 500 O O O O O               O O O O O  
22 550 O O O                              
24 600 O O O O O               O O O O O  
26 650 O O O                              
28 700 O O O                              
30 750 O O O                   O O        
36 900 O O                     O          
38 1000 O                                  
42 1050 O                                  
48 1200 O                                  

밸브 셀 재료(A216WCB)에 따른 모든 밸브 제조 가능합니다.
재료별 분류 페이지란에 셀 재료 테이블을 참조하세요.